Alle produkter fra Merke Shiseido

Filtrer produktutvalget:
Vennligst velg din flyplass/butikk:
International
Oslo Avgang
Oslo Ankomst
Bergen
Trondheim Utland
Stavanger
Kristiansand
Domestic
Oslo Innland
Trondheim Innland
International Airports
Berlin Tegel
Berlin Schoenefeld
Bologna
Bratislava
Budapest
Catania
Dortmund
Dresden
Frankfurt
Frankfurt-Hahn
Graz
Hamburg
Hanover
Køln
Leipzig
Linz
Pisa
Saarbruecken
Salzburg
Vienna
Wroclaw
Brukerbetingelsene
Vilkårene for bruk

Generelle brukervilkår for forhåndsbestilling på Internett



1. Virkeområde



Brukervilkårene våre gjelder for gjennomføringen av salgsvirksomhet etter kundens forhåndsbestilling via vår internettside www.heinemann-dutyfree.com.

2. Forhåndsbestilling og mottaksbekreftelse.



2.1 Kunden avgir en uforbindtlig bestilling ved å legge inn denne på vår forannevnte internettside. Forhåndsbestillingen (heretter kalt "pre-order") innebærer en anmodning fra kunden til oss om å avgi et avtaletilbud. Kunden avgir ingen avtaleerklæring.

2.2 Kunden skal i forhåndsbestillingen sette opp en liste over de artikler han/hun ønsker (heretter "bestillingsdata"), og som han/hun i sammenheng med en bestemt flygning (han/hun må oppgi avreiseflyplass, avreisetidspunkt og destinasjonsflyplass, heretter "reisedata") skal hente i den for ham/henne oppgitte HEINEMANN-Shop (heretter "service-counter").

2.3 Pre-orderen må avhengig av flyplass foreligge 9 til 24 timer før avreisetidspunktet for å kunne bli tatt i betraktning.

2.4 Kunden vil få en mottaksbekreftelse per e-post der bestillingsdataene, reisedataene og service-counteren bekreftes, og der kunden gis et oppdragsnummer. Denne bekreftelsen tjener kun som informasjon og utgjør intet avtaletilbud. Det overtas derigjennom intet ansvar for at de forhåndsbestilte artiklene står til kundens disposisjon i service-counteren.

3. Forbindtlig tilbud / manglende leveringsmuligheter / avbestilling / endring



3.1 Etter kontroll og fastsettelse av leveringsmulighetene og oppstilling og klargjøring av artiklene i service-counteren, får kunden per e-post en pre-oder-bekreftelse Bekreftelsen inneholder bestillingsdataene, reisedataene, en veiviser til service-counteren og oppdragsnummeret. Den inneholder vårt tilbud om salg til kunden av de nevnte artiklene til de bekreftede vilkårene for avhenting i den nevnte service-counteren. Hvis artikkelprisen er gunstigere ved avhentingen i service-counteren sammenlignet med den bekreftede artikkelprisen i pre-order-bekreftelsen, skal den gunstigste prisen gjelde.

3.2. Viser kontrollen av leveringsmuligheten at den artikkelen kunden har forhåndsbestilt, ikke er tilgjengelig, vil dette straks bli meddelt kunden. Hvis kun en del av den forhåndsbestilte artikkelen er tilgjengelig, vil kunden i pre-order-bekreftelsen få et forbindtlig tilbud om kjøp av denne artikkelen. Samtidig vil han/hun straks bli informert om den manglende leveringsmuligheten når det gjelder den andre artikkelen.

3.3 Kunden kan når som helst avbestille forhåndsbestillingen. Avbestillingen bekreftes straks via e-post overfor ham/henne. Han/hun kan også etter å ha mottatt pre-order-bekreftelsen, endre forhåndsbestillingen inntil 24 timer før avreisetidspunktet. I et slikt tilfelle vil vi bestrebe oss på å stille den endrede artikkelen til disposisjon ved avhentingen. Et forbindtlig tilsagn kan vi ikke gi i et slikt tilfelle på grunn av den korte tiden før avreisen.

3.4 Kunden er ikke i noe tilfelle pliktig til å hente eller kjøpe de forhåndsbestilte artiklene. Har kunden ikke hentet artiklene ved avreisetidspunktet, avlyser vi forhåndsbestillingen. Vårt forbindtlige tilbud blir ugyldig hvis det ikke skjer noen avhenting per avreisetidspunktet. Kunden vil straks bli informert av oss om dette per e-post.

4. Avtaleinngåelse



4.1 Avtalen kommer først i stand ved at kunden aksepterer tilbudet vårt ved å avhente den forhåndsbestilte varen i service-counteren.

4.2 Den prisen som er oppgitt i pre-order-bekreftelsen, forfaller til betaling ved avhentingen. Hvis artikkelprisen er gunstigere ved avhentingen i service-counteren sammenlignet med den bekreftede artikkelprisen i pre-order-bekreftelsen, skal den gunstigste prisen gjelde.

5. Registrering / datavern



Pre Order Service (forhåndsbestilling) gjennomføres i henhold til den tyske forbundsdatavernloven [Bundesdatenschutzgesetz]. Gebr. Heinemann lagrer de nødvendige grunndataene og de frivillig gitte informasjonene om kunden samt bestillingsdataene og innkjøpsdataene (Sted og tidspunkt for varekjøpet, varetype, omsetningsbeløp). Disse dataene blir lagret og brukt av Gebr. Heinemann for egen annonsering samt for eget marked og markedsforskning som for eksempel til kundeindividuell tilbudsoptimalisering. Kunden kan når som helst ved en formløs melding tilbakekalle sitt samtykke til den forannevnte databearbeidingen per post til: Gebr. Heinemann SE & Co. KG, Service, postboks 111 661, 20416 Hamburg, per faks til: 00800 222 44 223, med e-post til: service@heinemann-dutyfree.com eller telefonisk til nummer 00800 222 44 222. Tilbakekallingen har ingen innvirkning på det avtaleforholdet som består hva gjelder Pre Order Service. Dataene videreformidles kun i den grad det er nødvendig for å gjennomføre Pre Order Service. På skriftlig anmodning meddeler vi gjerne kunden hvilke data som er lagret om vedkommende hos oss. Skulle det til tross for våre anstrengelser vedrørende dataenes riktighet, fullstendighet og aktualitet likevel være lagret feilaktige informasjoner, vil vi etter skriftlig anmodning fra kunden, straks rette dette opp.

Gyldig fra 1. april 2013
Deltakervilkårene og bestemmelsene Heinemann & Me
Personvernerklæringen

Datavernerklæring for Gebrüder Heinemann SE & Co. KG



Gebr. Heinemann SE & Co. KG (heretter "Heinemann") tar vernet av personrelaterte data svært alvorlig. Vi vil i det følgende redegjøre for hvilke data som hentes inn, lagres og brukes når man besøker våre internettsider og ved bruken av våre online-tilbud.

Personrelaterte data i relasjon til forbundsdatavernloven [Bundesdatenschutzgesetz] (BDSG) er enkeltopplysninger om personlige og saklige forhold vedrørende en bestemt eller en bestembar person.

Ved et besøk på nettstedet www.heinemann-dutyfree.com innhentes kun personrelaterte data hvis du aktivt tar kontakt med Heinemann.

Gjennom besøket på en internettside innsamles som hovedregel likevel data som blir lagret i en protokollfil på en server, og som utelukkende blir anonymt evaluert for statistikkformål.

1. Tjenesteytelser/online-tilbud



Du kan på nettstedet www.heinemann-dutyfree.com aktivt overføre personlige data - såkalte beholdningsdata - via følgende tjenesteytelser (heretter også "online-tilbud):
Heinemann vil lagre disse personrelaterte dataene for å formidle de tilbudte online-tilbudene.

Disse dataene beskyttes av Heinemann og av de tjenesteyterforetakene som vi i samsvar med BDSG § 11 BDSG omsorgsfullt har valgt ut i henhold til bestemmelsene i BDSG og telemedieloven [Telemediengesetz] (TMG), gjennom tekniske og organisatoriske tiltak.

For de enkelte online-tilbudene finnes eventuelt særskilte deltakervilkår (AGB-er) som gir informasjoner om anvendelsesformålene for de personrelaterte dataene.

Heinemann bruker personrelaterte data kun til egne markedsføringsformål hvis den berørte på forhånd er blitt grundig informert om anvendelsesformålene og uttrykkelig har samtykket.

Personer under 18 år må ikke bruke online-tilbudene uten samtykke fra sine foreldre eller oppfostringsberettigede, og dermed ikke overføre personrelaterte opplysninger til oss.

2. Rett til å tilbakekalle og slette personrelaterte data



I henhold til BDSG § 34 har enhver berørt rett til kostnadsfritt å få opplysninger som sine data lagret hos Heinemann samt i henhold til BDSG til enhver tid rett til beriktigelse, sletting og sperring av disse personrelaterte dataene.

Hvis du har overlatt personrelaterte data til oss, kan du når som helst la disse bli slettet. I den utstrekning du har gitt oss særskilt tillatelse til å samle inn og bruke (eventuelt inklusive lagring og videreformidling) personrelaterte data, kan du når som helst tilbakekalle denne tillatelsen med fremtidig virkning. Slettingen av de lagrede, personrelaterte dataene skjer hvis du tilbakekaller din tillatelse til lagring, hvis kunnskap om dataene ikke lenger trengs for å oppfylle de formålene som begrunnet lagringen, eller lagringen i henhold til andre, rettslige grunner ikke er tillatt. Data for avregnings- og bokføringsrelaterte formål berøres ikke av en oppsigelse, eventuelt av en sletting.

3. Videreformidling av personrelaterte data til tredjepart



Hvis du bruker vårt online-tilbud, bruker vi dine personrelaterte data kun hos Heinemann samt tilknyttede foretak. Vi gir dem ikke videre til en tredjepart uten din uttrykkelige tillatelse. Kun i den grad vi er juridisk eller etter domstolsbeslutning forpliktet til det, vil vi oversende dine data til etater som er opplysningsberettigede. Hvis det unntaksvis innen rammene for oppdragsbearbeidingen blir videreformidlet data til tjenesteytere eller partnerforetak, er disse bundet av BDSG, andre juridiske regler og avtalemessig av HEINEMANNs datavernerklæring.

4. Regelfrister for sletting av dataene



Lovgiveren har fastsatt en rekke oppbevaringsfrister og -plikter. Etter utløpet av fristene slettes de tilsvarende dataene rutinemessig. Data som ikke er underlagt noen oppbevaringsfrister og -plikter, slettes når oppbevaringen av dem ikke lenger trengs for å opprettholde den omforente forretningsforbindelsen.

5. Kryptering



Når det legges inn forhåndsbestillinger og søknadsdata, beskytter Heinemann disse personopplysningene med største omsorg og med den mest moderne teknologien. Du kan være sikker på at de personlige dataene som er betrodd oss, beskyttes med SSL. SSL står for "Secure Socket Layer" og er en krypteringsprosess som på vellykket vis brukes overalt i World Wide Web. Alle personopplysninger krypteres og er dermed sikret mot innsyn ved overføring via Internett. Du kan av et symbol (låst hengelås) i den nederste vinduslisten i nettleseren din se at du befinner deg i det sikrede området. Du kan også alternativt velge en ikke-kryptert overføring hvis dette for eksempel ikke er mulig av tekniske grunner.

6. Bruk av informasjonskapsler (cookies)



For å bedre bruken av våre online-tilbud bruker Heinemann informasjonskapsler på nettstedet www.heinemann-dutyfree.com. Informasjonskapsler er små tekstfiler som legges igjen på brukerens datamaskin, og som kun igjen kan avleses gjennom vår server når besøkeren foretar et nytt besøk på dette nettstedet.

Informasjonskapsler tas i bruk på dette nettstedet slik at besøkende til stadighet slipper å velge ut den ønskede flyplassen og alltid er informert om tilbudene fra Heinemann-filialen på denne flyplassen. I forbindelse med tilmeldingen til newsletter og for bruken av varekurven trengs også informasjonskapsler.

Bruk av online-tilbudene fra Heinemann er også mulig uten informasjonskapsler. De fleste nettleserne er innstilt slik at de automatisk godtar informasjonskapsler. Lagringen av informasjonskapsler kan deaktiveres, eller nettleseren kan innstilles slik at et varsel gis straks en informasjonskapsel blir sendt.

7. Server-protokollfiler



Uavhengig av om du aktivt bruker et online-tilbud eller ikke, lagres standardmessig bestemte data på serveren vår ved hvert besøk på våre internettsider. De gjør det mulig å identifisere din person (såkalte bruks- og trafikkdata). Disse dataene blir brukt for å muliggjøre bruken av internettsidene og å sikre at vårt system er stabilt og driftssikkert. Det foretas ingen personrelatert evaluering av disse dataene.

Disse dataene slettes fra loggfilene etter 30 dager.

8. Bruk av nettanalyseverktøy



På dette nettstedet samles det inn og lagres data for markedsførings- og optimaliseringsformål med teknologier fra etracker GmbH (www.etracker.com). Ut fra disse dataene kan det utarbeides brukerprofiler under et psevdonym. Her kan det bli brukt informasjonskapsler. Ved informasjonskapsler handler det om små tekstfiler som lagres lokalt i mellomlageret for internett-nettleseren til den som besøker sidene. Informasjonskapslene muliggjør gjenkjenning av internett-nettleseren. Uten særskilt samtykke fra den berørte, blir de dataene som samles inn med etracker-teknologien, ikke brukt til å identifisere personlig den som besøker dette nettstedet og sammenført med personrelaterte data om den som innehar psevdonymet. Datainnsamlingen og -lagringen kan tilbakekalles når som helst med virkning for fremtiden.

9. Linker til andre internettsider



Vårt online-tilbud har linker til andre internettsider. Vi har ingen innflytelse på om de som drifter dem, oppfyller datavernbestemmelsene. Til tross for innholdsmessig kontroll kan vi hva gjelder eksterne linker til fremmed innhold, heller ikke påta oss noe ansvar.

10. Opplysningsrett og spørsmål



På skriftlig forespørsel blir du av oss informert hvilke data vi har lagret om din person (for eksempel navn, adresse).

Når det gjelder spørsmål, tilskyndelser eller kommentarer om temaet datavern, skal du henvende deg til datavernansvarlig hos Heinemann:

Gebr. Heinemann SE und Co. KG Datenschutzbeauftragter [Datavernansvarlig] Koreastr. 3 20457 Hamburg Tlf. 00800 222 44 222 E-post: dataprotection@gebr-heinemann.de

Hamburg, i april 2012